Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΑΤΕ.
Η θέση του/ης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων είναι πλήρους απασχόλησης. Στις αρμοδιότητές του/της εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση, η αποτίμηση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις της ΕΑΤΕ