Γραμματεία Διοίκησης

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Γραμματέα στη Γραμματεία Διοίκησης της ΕΑΤΕ.
Η θέση του/ης Γραμματέα στη Γραμματεία Διοίκησης είναι πλήρους απασχόλησης. Ο/Η Γραμματέας θα προσληφθεί αρχικά με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία δύναται να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου.