Υπεύθυνος επενδύσεων

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Επενδύσεων στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων της ΕΑΤΕ.
Η θέση του/ης Υπευθύνου Επενδύσεων (Investment Manager) στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων είναι πλήρους απασχόλησης.
Ο/Η Υπεύθυνος Επενδύσεων (Investment Manager) στη Διεύθυνση Έμμεσων Επενδύσεων συμμετέχει στην παρακολούθηση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και τον ενδελεχή έλεγχο επενδυτικών προτάσεων, καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έμμεσων επενδύσεων και συμμετοχών της ΕΑΤΕ