Υποστηρικτικό Προσωπικό στο Τμήμα Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης

Απόσπασμα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία είναι διαθέσιμη στον δεσμό παρακάτω:
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E. («ΕΑΤΕ») επιθυμεί να προσελκύσει κατάλληλους/ες υποψηφίους/ες για τη στελέχωση μίας (1) θέσης υποστηρικτικού προσωπικού στο Τμήμα Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΑΤΕ. Η εν λόγω θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Η πρόσληψη θα γίνει αρχικά με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία δύναται να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου.