Δικαίωμα αντιρρήσεων

  1. Σε περίπτωση απόρριψης πρότασης ενδιαφερόμενου λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την παρούσα διαδικασία, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Διαδικασία Επιλογής Διαχειριστών, ο τελευταίος διατηρεί δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, τις οποίες αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση vcfunds@hdbi.gr εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής μηνύματος περί απόρριψης της πρότασής του από την ΕΑΤΕ.
  2. Η ΕΑΤΕ απαντά μέσω e-mail εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των ως άνω αντιρρήσεων και σε περίπτωση αποδοχής αυτών, η ΕΑΤΕ θα προβεί στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης και αξιολόγησης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Διαδικασία Επιλογής Διαχειριστών.
  3.  Διευκρινίζεται ότι αποκλείεται ενδιαφερόμενος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι επήλθαν λόγοι αποκλεισμού του Λόγοι Αποκλεισμού του παρόντος σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που αυτό διαπιστωθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 3 του Διαδικασία Επιλογής Διαχειριστών η ΕΑΤΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο μέσω e-mail για την απόρριψή του και εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος Δικαίωμα Αντιρρήσεων.