Μη Επιτρεπτές Επενδύσεις

Απαγορεύονται οι επενδύσεις σε:

  1. επιχειρήσεις, οι οποίος ασκούν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οποιαδήποτε μη αποδεκτή με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους δραστηριότητα ή δραστηριότητα με αμφιλεγόμενο ηθικό και δεοντολογικό περιεχόμενο,\
  2. προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης,
  3. επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στον κανόνα Deggendorf, ήτοι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.