Διαδικασία επιλογής διαχειριστών

1. Διάγραμμα επιλογής διαχειριστή

Παραλαβή εκδήλωσης ενδιαφέροντος & έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων

Επαλήθευση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων

Αρχική αξιολόγιση και εισήγηση σε ΕΕ για περαιτέρω αξιολόγηση

Εισήγηση στην ΕΕ

Έγκριση ΕΕ για διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου

Διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου

Εισήγηση στην ΕΕ

Έγκριση ΕΕ και υποβολή στο ΔΣ για τελική έγκριση και απόφαση για νομική διαπραγμάτευση

Διαπραγμάτευση όρων σύμβασης
Σύναψη σύμβασης
Παρακολούθηση λειτουργίας του επενδυτικού σχήματος – Συμμετοχή στα εποπτικά όργανα και τακτική ενημέρωση.
Εκθέσεις παρακολούθησης

Παραλαβή εκδήλωσης ενδιαφέροντος & έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων

Επαλήθευση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων

Αρχική αξιολόγιση και εισήγηση σε ΕΕ για περαιτέρω αξιολόγηση

Εισήγηση στην ΕΕ

Έγκριση ΕΕ και υποβολή στο ΔΣ για τελική έγκριση και απόφαση για νομική διαπραγμάτευση

Εισήγηση στην ΕΕ

Διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου

Έγκριση ΕΕ για διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου

Διαπραγμάτευση όρων σύμβασης

Σύναψη σύμβασης

Παρακολούθηση λειτουργίας του επενδυτικού σχήματος – Συμμετοχή στα εποπτικά όργανα και τακτική ενημέρωση

Εκθέσεις παρακολούθησης

 1. Μετά την κατάθεση κάθε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η ΕΑΤΕ θα προβεί στην εξέτασή της με επαγγελματική επιμέλεια και κρίση ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία, όπως αυτή αποτυπώνεται και στο παραπάνω διάγραμμα:
Πρώτο Στάδιο: Υποβολή Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος και έλεγχος ως προς την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την παρούσα διαδικασία
 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν στην ΕΑΤΕ την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, θα πρέπει να σταλεί με e-mail και με φυσική παράδοση (ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο) στα εξής στοιχεία:
  ΕΑΤΕ, Μέρλιν 3, Αθήνα, 10671
  Email: [email protected]
 2. Σε περίπτωση διαφορών ανάμεσα στο φάκελο που εστάλη ηλεκτρονικά και στο φυσικό φάκελο, θα υπερισχύει ο φάκελος που υπεβλήθη ηλεκτρονικά. Η ΕΑΤΕ θα στείλει εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή του φυσικού φακέλου, μέσω e-mail, επιβεβαίωση στους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω επιβεβαίωση δεν αποτελεί δήλωση ή παραδοχή για την πληρότητα του φακέλου, ούτε και αποδοχή της πρότασης από την ΕΑΤΕ.
 3. Μετά την κατάθεση κάθε πρότασης, η ΕΑΤΕ θα προβεί σε έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την παρούσα διαδικασία και σε καταρχήν αξιολόγηση αυτής, ήτοι: (α) αν συντρέχει οιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το κεφάλαιο VII “Λόγοι αποκλεισμού” της παρούσας διαδικασίας, (β) αν έχουν υποβληθεί μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στα κεφάλαια I έως V και VIII της παρούσας διαδικασίας και (γ) αν στην υποβαλλόμενη δια της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόταση υπάρχει καταρχήν μη πλήρωση των κριτηρίων του κεφαλαίου VIII “Κριτήρια Επιλογής”.
 4. Η ΕΑΤΕ θα ενημερώσει μέσω e-mail έκαστο ενδιαφερόμενο, εντός τριάντα (30) ημέρων από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το αν η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και η πρόταση που τη συνοδεύει πληροί καταρχήν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω (οπότε η εξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα προχωρήσει στο Δεύτερο Στάδιο κατωτέρω) ή όχι (οπότε ο εν λόγω ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο Χ “Δικαίωμα Αντιρρήσεων” της παρούσας διαδικασίας.
 Δεύτερο Στάδιο: Ουσιαστική και Ενδελεχής Αξιολόγηση Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος
 1. Σχετικά με κάθε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία πληροί τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω (είτε κατόπιν ολοκλήρωσης του αρχικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανωτέρω, είτε κατόπιν αποδοχής από την ΕΑΤΕ των αντιρρήσεων του ενδιαφερομένου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Χ “Δικαίωμα Αντιρρήσεων” κατωτέρω), η ΕΑΤΕ θα προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των ποιοτικών κριτηρίων της παρούσας διαδικασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο VIII “Κριτήρια Επιλογής”. Η ΕΑΤΕ θα μπορεί να εξετάζει παράλληλα άνω της μίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα μπορεί να ζητά από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή στοιχείο, τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων της παραγράφου 3, αλλά διευκρινίσεις, η αναγκαιότητα εξέτασης των οποίων ενδέχεται να προκύψει από τη διαδικασία του ενδελεχούς ελέγχου (due diligence) της επόμενης παραγράφου και τα οποία θα προσκομίζονται εγγράφως από τους Προτείνοντες. Στα πλαίσια των ως άνω διαδικασιών οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να παρουσιάσουν στην ΕΑΤΕ την πρόταση που εμπεριέχεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
 2. Κατόπιν τούτου, θα ακολουθεί ενδελεχής αξιολόγηση από την ΕΑΤΕ, ήτοι έρευνα, έλεγχος ή/και επανεξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της πρότασης που εμπεριέχεται σε αυτήν και των επιμέρους στοιχείων της, μεταξύ άλλων, για την επιβεβαίωση γεγονότων ή λεπτομερειών και την αξιολόγηση του ρίσκου. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας του ενδελεχούς ελέγχου, η ΕΑΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στην έδρα του Προτείνοντος, δικαίωμα που ασκείται από αυτήν κατά τη διακριτική της ευχέρεια.  Εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και ο έλεγχος της πρότασης που εμπεριέχεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι επιτυχής και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, (βλ. σχετικά το διάγραμμα της παραγράφου 1) οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται για λεπτομερή προσδιορισμό των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης/ Επενδυτικής Συμφωνίας, άλλως θα ενημερώνονται μέσω email ότι η εμπεριεχόμενη στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρότασή τους απορρίπτεται. Οι ως άνω προσκλήσεις ουδεμία υποχρέωση δημιουργούν στην ΕΑΤΕ για σύναψη της Σύμβασης Διαχείρισης/ Επενδυτικής Συμφωνίας.
Τρίτο Στάδιο: Σύναψη Σύμβασης Διαχείρισης ή τελική απόρριψη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 1. Η σύναψη της Σύμβασης Διαχείρισης/ Επενδυτικής Συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση του τελικού σχεδίου αυτής από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΤΕ. Μόλις (και εφόσον) αυτή ληφθεί, η ΕΑΤΕ θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης/ Επενδυτικής Συμφωνίας.
 2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος κεφαλαίου, η ΕΑΤΕ θα ενημερώσει μέσω e-mail, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έκαστο ενδιαφερόμενο ο οποίος κλήθηκε να παρουσιάσει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 5 για το αν έχει εγκριθεί η σύναψη Σύμβασης Διαχείρισης από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΤΕ. Η σύναψη της Σύμβασης Διαχείρισης/ Επενδυτικής Συμφωνίας γίνεται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου εντός 30 ημερών από την ως άνω ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί η ως άνω Σύμβαση Διαχείρισης/ Επενδυτική Συμφωνία εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος η ΕΑΤΕ, και εφόσον η ως άνω Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αποτελεί Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση και αποδοχή μεταγενέστερης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά παρέκκλιση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας της παραγράφου 9 του παρόντος  Κεφαλαίου IΧ “Διαδικασία Επιλογής Διαχειριστών”.
 Λοιποί όροι της διαδικασίας
 1.  Σε περίπτωση υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, οι οποίες αθροιστικά απαιτούν τη διάθεση από την ΕΑΤΕ άνω των διαθεσίμων προς επένδυση κεφαλαίων, θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αν εξετάζεται Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος) με την οποία εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι, η ΕΑΤΕ μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ενημερώσει μέσω email ενδιαφερομένους, οι οποίοι υπέβαλαν μεταγενέστερα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, ότι αναστέλλεται η εξέταση της ως άνω Μεταγενέστερης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με την Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
 2. Η ΕΑΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε συνομιλίες με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κατά τα ανωτέρω και να μην προχωρήσει σε επένδυση σε οποιοδήποτε προτεινόμενο Επενδυτικό Σχήμα. Η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω δεν αποτελούν πρόταση της ΕΑΤΕ, ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση στην ΕΑΤΕ για την αποδοχή πρότασης ενδιαφερόμενου ή την κάλυψη οιωνδήποτε εξόδων αυτού. Δέσμευση της ΕΑΤΕ έναντι οιουδήποτε ενδιαφερόμενου θα επέλθει μόνο με τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης και υπό τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους.