Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων για τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ σε Επενδυτικά Σχήματα

Επισκόπηση

Η ΕΑΤΕ εξετάζει επενδυτικές προτάσεις για συμμετοχή της σε επενδυτικά σχήματα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, η οποία δύναται να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ειδικότερες απαιτήσεις των προγραμμάτων της εταιρείας και των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αυτή κατά καιρούς δημοσιεύει.

Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαχειρίζεται επενδυτικά σχήματα ή που προτίθεται να προβεί στη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών σχημάτων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η ΕΑΤΕ αναλύει και αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις με αντικειμενικά και επαγγελματικά κριτήρια σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς (Invest Europe, ILPA κλπ) μέσω ανοικτής, διαφανούς και άνευ διακρίσεων διαδικασίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Οι προτείνοντες θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχουν το σύνολο των κατωτέρω στοιχείων προσηκόντως τεκμηριωμένα και να ικανοποιούν όλα τα κατωτέρω κριτήρια επιλογής που αντικατοπτρίζουν τις τιθέμενες από την αγορά και τα διεθνή πρότυπα απαιτήσεις για την διαπίστωση της λειτουργίας τους με όρους αγοράς.

Μπορείτε να εξετάσετε την κάθε ενότητα χρησιμοποιώντας τον πλευρικό κατάλογο.