Στοιχεία Προτείνοντος

1.1 Στοιχεία Προτείνοντος

Ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες

Ονομασία
Προτείνοντος
Στοιχεία
Επικοινωνίας
Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
E-mail :
Νομική
Μορφή

Εμπορική
καταχώριση κ.α. στοιχεία καταχώρισης
Ονομασία Καταχώρισης :
Ημερομηνία Καταχώρισης :
 Χώρα Καταχώρισης :
Αριθμός καταχώρισης:

1.2 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Αν κάποιο άλλο πρόσωπο υποβάλλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για λογαριασμό του Προτείνοντος.

Ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες

Ονομασία Eπίθετο:
Όνομα(τα):
Ιδιότητα
Στοιχεία
επικοινωνίας
Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Fax :
E-mail :

1.3 Πρόσωπο επικοινωνίας

Eάν είναι διαφορετικό από το 1.2 

Ονομασία Eπίθετο:
Όνομα(τα):
Ιδιότητα
Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Fax :
E-mail :