Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων δια των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, όπως περιγράφεται στην παρούσα, η ΕΑΤΕ θα δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων και των διαχειριστικών ομάδων/επενδυτών ή άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται στις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.
  2. Για τους σκοπούς της παρούσας ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται τα δεδομένα φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητα και ζητούνται δια της παρούσας διαδικασίας και σχετικών εγγράφων, όσα τυχόν ζητηθούν από την ΕΑΤΕ συμπληρωματικά σε μεταγενέστερο χρόνο, όσα συλλέγονται νομίμως από την ΕΑΤΕ από δημόσια προσβάσιμες πηγές και εν γένει τα δεδομένα που παρέχει έκαστος ενδιαφερόμενος με ρητή συγκατάθεσή του («τα Δεδομένα»).
  3. Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η υλοποίηση των όρων της παρούσας διαδικασίας και δη η αξιολόγηση υποβαλλόμενων προτάσεων αλλά και Επενδυτικών Σχημάτων και Ιδιωτών Επενδυτών δια της υποβολής Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα, καθώς και η τήρηση κάθε νόμιμης υποχρέωσης της ΕΑΤΕ, η άσκηση των καταστατικών σκοπών της ΕΑΤΕ και η συμμόρφωση της με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η ΕΑΤΕ θα δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα καταρχήν επί τη βάση της συγκατάθεσης που δίνεται από τον ενδιαφερόμενο δυνάμει των όρων της παρούσας και ακολούθως για την σύναψη και εκτέλεσης της Σύμβασης Διαχείρισης/ Επενδυτικής Συμφωνίας. Σε ο,τι αφορά την επεξεργασία δυνάμει της παρασχεθείσας συγκατάθεσης, έκαστος ενδιαφερόμενος θα δύναται να ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε εγγράφως (απευθυνόμενος στην ΕΑΤΕ ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων), χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
  4. Αποδέκτες των Δεδομένων θα είναι η EATE δια των εντεταλμένων εκπροσώπων της αλλά και τα ελεγκτικά και εποπτικά όργανα της ΕΑΤΕ (πρωτίστως οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων), και εν γένει όσα πρόσωπα αντλούν αρμοδιότητα πρόσβασης και ελέγχου των αρχείων της ΕΑΤΕ δυνάμει ρητών διατάξεων του νόμου. Η ΕΑΤΕ θα δύναται να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση συγκεκριμένων επεξεργασιών των δεδομένων (εκτελούντες την επεξεργασία), οι οποίοι θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές της ΕΑΤΕ και επουδενί για ίδιον όφελος.
  5. Τα Δεδομένα θα τηρούνται και αποθηκεύονται από την ΕΑΤΕ καθ’ όλη την επενδυτική περίοδο και μετά την λήξη αυτής για όσο απαιτείται στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων της ΕΑΤΕ και των εποπτικών διαδικασιών αυτής δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου.
  6. Η παροχή από έκαστο ενδιαφερόμενο των Δεδομένων στην ΕΑΤΕ συνιστά αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου η ΕΑΤΕ να δύναται να αξιολογήσει και εγκρίνει εκάστη πρόταση δια της υποβαλλόμενης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αλλά και να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της. Ως εκ τούτου, η άρνηση παροχής ή η ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των Δεδομένων θα συνεπάγεται αδυναμία της ΕΑΤΕ να εκπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς αυτής και θα δύναται  να οδηγήσει σε απόρριψη της υποβαλλόμενης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή στη μη υλοποίηση της πρότασης που εμπεριέχεται σε αυτήν.
  7. 7. Έκαστος ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία (ιδίως Κανονισμός 2016/679) και δη το δικαίωμα της ενημέρωσης περί των Δεδομένων του που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΑΤΕ, το δικαίωμα της πρόσβασης του στα εν λόγω Δεδομένα, το δικαίωμα της διόρθωσης, διαγραφής των Δεδομένων, της εναντίωσης και του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας των Δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΕΑΤΕ θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπόμενων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών (30 ημερών, δυνάμενη να παραταθεί για δυο ακόμα μήνες), ενημερώνοντας γραπτώς τον συγκεκριμένο αιτούντα ενδιαφερόμενο για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ΕΑΤΕ (+30-210-3387110 ή [email protected]).
  8. Έκαστος ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) κατά της ΕΑΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα +30-210-3387110 ή [email protected].