Υπόδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠEΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. 
Μέρλιν 3
10671, Αθήνα
Υπ’ όψη Δ/νουσας Συμβούλου

[Ημερομηνία]

Κυρίες/Κύριοι,

Ο(οι) παρακάτω υπογράφων(ντες), νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του/νομίμως εξουσιοδοτημένος(οι) από [Προτείνων], διά της υπογραφής της παρούσας:

  1. Υποβάλλω(ουμε) την πρόταση του [Προτείνοντα] για τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ στο επενδυτικό σχήμα [επωνυμία επενδυτικού σχήματος] ή για συγκρότηση και διαχείριση Επενδυτικού Σχήματος [επωνυμία επενδυτικού σχήματος], όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα.
  2. Δηλώνω(ουμε) ότι οι διαλαμβανόμενες στην παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και το σύνολο των εγγράφων του φακέλου της επενδυτικής μου(ας)  πρότασης πληροφορίες είναι αληθείς, πλήρεις και μη παραπλανητικές ως προς όλα τους τα στοιχεία.
  3. Δηλώνω(ουμε) ότι ο [Προτείνων] δεν ασκεί παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία του κράτους η οποία τον διέπει.
  4. Δηλώνω(ουμε) ότι ουδείς εκπρόσωπος ή εντεταλμένο όργανο του Προτείνοντος: (α) έχει παράσχει, δεχθεί ή λάβει, ή/και (β) πρόκειται να παράσχει, δεχθεί ή λάβει, ή/και (γ) έχει επιδιώξει ή πρόκειται να επιδιώξει, ή/και (δ) έχει επιχειρήσει ή πρόκειται να επιχειρήσει οποιοδήποτε όφελος, χρηματικό ή σε είδος, προς ή από κανένα απολύτως μέρος, που να θεμελιώνει παράνομη πρακτική ή να σχετίζεται με διαφθορά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υπό την μορφή κινήτρου ή αμοιβής για την υπογραφή Σύμβασης Διαχείρισης σε σχέση με το προτεινόμενο Επενδυτικό Σχήμα.
  5. Αναγνωρίζω(ουμε) και συμφωνώ(ούμε) ότι, εφόσον επιλεγεί ο Προτείνων, θα ελέγχεται από τα όργανα ελέγχου της ΕΑΤΕ, σύμφωνα με τους όρους και της Σύμβασης Διαχείρισης.
  6. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων της ΕΑΤΕ και ιδίως τα περιλαμβανόμενα στο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιγράφει τους όρους επεξεργασίας από την ΕΑΤΕ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αναγνωρίζω και δίνω ρητά και ανεπιφύλακτα δια του παρόντος την συγκατάθεσή μου  για την συλλογή και επεξεργασία από την ΕΑΤΕ, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο ως άνω [κεφάλαιο],  των δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τον Προτείνοντα, τους προτεινόμενους ιδιώτες επενδυτές και την πρότασή που υποβάλλω(ουμε) δια του παρόντος εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, ρητώς δηλώνω και εγγυώμαι δια της παρούσας έναντι της ΕΑΤΕ ότι τα εν λόγω δεδομένα που παρέχω, έχουν ληφθεί με καθόλα νόμιμο τρόπο και ότι έχω κάθε δικαίωμα παροχής στην ΕΑΤΕ των εν λόγω δεδομένων, άλλως ρητώς αναλαμβάνω την ευθύνη να αποκαταστήσω  κάθε θετική ή αποθετική ζημία της ΕΑΤΕ έναντι οιασδήποτε τυχόν αξίωσης τρίτου που αφορά στην διαβίβαση από τον [Προτείνων] και επεξεργασία των δεδομένων αυτών στην ΕΑΤΕ.

Ημερομηνία [ημέρα/μήνας/έτος]

[Όνομα –  Υπογραφή/-ές]