Έγγραφα που συνυποβάλλονται από το Διαχειριστή και τη Διαχειριστική Ομάδα

  1. Καταστατικό του Προτείνοντος (εφόσον υφίσταται)
  2. Μετοχική σύνθεση και δομή του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής).
  3. Αντίγραφα ταυτότητας των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής.
  4. Αντίγραφα ταυτότητας των μελών της ομάδας διαχείρισης για το επενδυτικό σχήμα (εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από τα ανωτέρω υπό 3)
  5. Βιογραφικά σημειώματα των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής)
  6. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας διαχείρισης (εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από τα ανωτέρω υπό 5)
  7. Ποινικό Μητρώο των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή,εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής)
  8. Ποινικό Μητρώο των μελών της ομάδας διαχείρισης για το επενδυτικό σχήμα (εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στο 7)
  9. Νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του Προτείνοντος για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος