Κριτήρια επιλογής

Κριτήριο Βάρος

(α) ως προς την Ομάδα Διαχείρισης: η σχετική προηγούμενη εμπειρία, η σύνθεση
της ομάδας, η ανεξαρτησία της ως προς τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης και επενδύσεων, το track record και η συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων, η δυνατότητα παροχής προστιθέμενης αξίας, η δυνατότητα παροχής επαρκούς δέσμευσης στο συνολικό χρόνο ζωής του επενδυτικού σχήματος. 

(β) ως προς την αγορά: εντοπισμός της αγοράς στόχου, το μέγεθος της αγοράς και η πιθανότητα ανάπτυξής της,   προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη αγορά στόχο.

40

(γ) ως προς τη ροή των επενδυτικών προτάσεων: track record πρόσβασης σε
επενδυτικές προτάσεις, ποιότητα επενδυτικών προτάσεων, αξιοπιστία των σχεδίων εξέλιξης της ροής των επενδυτικών προτάσεων 

(δ) ως προς την επενδυτική στρατηγική: επενδυτικό σχήμα, στάδιο, τομέας και γεωγραφική στόχευση, αριθμός επενδύσεων – στόχων, καταλληλόλητα της επενδυτικής στρατηγικής στην αγορά, εντοπισμός κατάλληλου και εφικτού σχεδίου εξόδου από την κάθε επένδυση-επιχείρηση στόχο.

(ε) ως προς το μέγεθος του επενδυτικού σχήματος: σχέση ισορροπίας μεταξύ μεγέθους επενδυτικού σχήματος και αναμενόμενης ροής επενδυτικών προτάσεων, επαρκείς προβλέψεις σχετικά με επακόλουθες επενδύσεις (follow-on investments).

30

(στ) ως προς τους όρους λειτουργίας: σύμφωνα με τους όρους και τις πρακτικές
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής διαχείρισης και των εξόδων με επεξήγηση σε περίπτωση παρέκκλισης, η αμοιβή απόδοσης (carried interest) να έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απόδοση του επενδυτικού σχήματος, νομική δομή και φορολογικές υποχρεώσεις. 

(ζ) ως προς τις προσδοκώμενες αποδόσεις: διαβεβαιώσεις σχετικά με την λειτουργία του επενδυτικού σχήματος με όρους αγοράς και την οικονομική του βιωσιμότητα.
(η) ως προς τον επενδυτή:  κατάταξη των επενδυτών του Επενδυτικού Σχήματος, πρόθεση συμμετοχής έτερων επενδυτών, επενδυτές οι οποίοι:

(i) είναι οικονομικά και διαρθρωτικά ανεξάρτητοι από το Διαχειριστή και από οποιεσδήποτε οντότητες και/ή πρόσωπα συνδέονται με αυτόν,

(ii) είναι οικονομικά και διαρθρωτικά ανεξάρτητοι από τους Στόχους Επένδυσης σε περίπτωση πραγματοποίησης μιας επένδυσης, και από οποιεσδήποτε οντότητες και/ή άτομα που συνδέονται με αυτούς

30
Συνολική βαθμολογία αξιολόγησης 100
Ελάχιστη βάση αξιολόγησης (Pass rate) 60