Περιεχόμενο της Επενδυτικής Πρότασης

Οι ενδιαφερόμενοι, με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν, παρέχουν προσηκόντως τεκμηριωμένες πληροφορίες και προσκομίζουν όλα τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τα κάτωθι:

 1. Ομάδα Διαχείρισης του Διαχειριστή
 2. Επενδυτική στρατηγική του Επενδυτικού Σχήματος
 3. Ιστορικό επενδύσεων/ προηγούμενες επιδόσεις (track record)
 4. Αγορά στόχος
 5. Πηγές άντλησης και ροή επενδυτικών προτάσεων (deal flow)
 6. Γεωγραφική στόχευση
 7. Τομείς στόχοι
 8. Μέγεθος επενδυτικού σχήματος
 9. Νομική δομή/εταιρική διακυβέρνηση (εφόσον εφαρμόζεται, υποβάλλονται κατ’ ελάχιστο:
  1. αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Διαχειριστή και
  2. βεβαίωση καταχώρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4209/2013 ή για την περίπτωση αλλοδαπού Διαχειριστή αντίστοιχο έγγραφο που προβλέπεται από τη αντίστοιχη νομοθεσία αλλοδαπού κράτους.)
 10. Προτεινόμενοι όροι
 11. Αναμενόμενες επιδόσεις
 12. Λοιποί επενδυτές – χρονοδιάγραμμα άντλησης κεφαλαίων